AVAG

Smluvní podmínky aplikace AVAG a doplňkových služeb

účinné od 01.01.2023

 

Společnost AirView s.r.o., IČ 062 99 881, se sídlem České Budějovice, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 26538 (dále jen „poskytovatel“) vydává tyto smluvní podmínky, které upravují poskytování a užívání aplikace AVAG a doplňkových služeb:

 

 

1. Definice základních pojmů

1.1. Pro účely těchto smluvních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Aplikace AVAG (dále též „AVAG“ nebo „aplikace“ nebo „služba“) – webová aplikace určená pro import geoinformačních a souvisejících dat (dále jen vstupní data nebo data) a jejich využití prostřednictvím jednotlivých funkcí aplikace,

Vstupní data – geoinformační nebo jiná data dodaná uživatelem v předepsaném nebo doporučeném formátu, určená k importu do aplikace a jejich následnému využití nebo k fotogrammetrickému zpracování. Bližší údaje o formátu vstupních dat jsou uvedeny v aplikaci AVAG.

Zkušební verze aplikace bezplatná verze aplikace s omezeným objemem vstupních dat, přístupná po omezenou aktivační dobu, určená k seznámení se uživatele s prostředím a funkcemi aplikace, 

Plnohodnotná verze aplikace – hrazená verze aplikace se základním objemem vstupních dat, přístupná po sjednanou aktivační dobu,

Omezená aktivační doba období, ve kterém je uživateli zpřístupněna zkušební (bezplatná) verze aplikace, 

Sjednaná aktivační doba období, ve kterém je uživateli zpřístupněna plnohodnotná (placená) verze aplikace, 

Omezený objem dat – maximální objem dat využitelný v rámci zkušební verze aplikace, 

Základní objem dat – maximální objem dat využitelný v rámci plnohodnotné verze aplikace za sjednanou aktivační dobu, 

Navýšený objem dat – určený objem dat, o který lze za úplatu navýšit základní objem dat,

Fotogrammetrické zpracování­ – doplňková služba poskytovatele, spočívající ve zpracování fotografických snímků pořízených uživatelem za účelem jejich využití v aplikaci AVAG,

Základní fotogrammetrické zpracování bez vlícovacích bodů – fotogrammetrické zpracování fotografických snímků prováděné prostřednictvím automatizovaného procesu bez dohledu fotogrammetrického centra poskytovatele a bez použití vlícovacích bodů,

Pokročilé fotogrammetrické zpracování s vlícovacími body – fotogrammetrické zpracování fotografických snímků fotogrammetrickým centrem poskytovatele za použití vlícovacích bodů,

Vlícovací bod zřetelný a snadno identifikovatelný bod v terénu, který je opatřen geodetickými souřadnicemi.

 

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podmínkou pro využívání aplikace, včetně její zkušební verze, je registrace uživatele a vytvoření uživatelského účtu, čímž dojde mezi účastníky k uzavření smluvního vztahu.

2.2. Základním předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele umožnit uživateli využívat zkušební nebo plnohodnotnou verzi aplikace AVAG a zvolené doplňkové služby a závazek uživatele hradit poskytovateli sjednanou cenu plnění (v případě volby zpoplatněných služeb).

2.3. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy bude poskytovatelem potvrzena registrace uživatele a zřízen uživatelský účet.  

2.4. Uživatel bere na vědomí, že po celou dobu trvání smluvního vztahu je poskytovatel výlučným vlastníkem veškerých práv týkajících se služby a souvisejícího software.

2.5. Poskytovatel není povinen uzavřít smluvní vztah, a to zejména se subjekty, které dříve porušily smlouvu nebo smluvní podmínky. Poskytovatel je oprávněn při uzavírání smluvního vztahu používat běžné komunikační prostředky na dálku.

 

3. Registrace a uživatelský účet

3.1. Registrace se provádí prostřednictvím webových stránek služby www.avagpro.com. Uživatel je povinen při registraci sdělovat úplné a pravdivé údaje.

3.2. Před provedením registrace je uživatel povinen seznámit se s aktuálními smluvními podmínkami a tyto výslovně přijmout.

3.3. Provedením registrace je uživateli zřízen uživatelský účet a umožněn přístup do zkušební verze aplikace. Podmínkou pro přístup do plnohodnotné verze aplikace je úhrada ceny služby.

3.4. Uživatel odpovídá za veškerou činnost prováděnou prostřednictvím uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou zejména ztrátou či zneužitím přihlašovacích údajů nebo chybným užíváním služby.

3.5. Za obsah uživatelského účtu se považují veškerá uživatelem importovaná data a výstupy vzniklé jejich zpracováním. Vlastnické právo k uživatelskému obsahu zůstává zachováno uživateli, který za něho nese výlučnou odpovědnost, a který se výslovně zavazuje, že do služby AVAG nebudou importována a jeho prostřednictvím vytvářena data odporující právním předpisům nebo dobrým mravům.

3.6. Uživatel bere na vědomí, že služba není primárně určena k úschově vstupních dat.

 

4. Rozsah a cena služeb

4.1. Podmínkou pro využívání plnohodnotné verze aplikace a čerpání doplňkových služeb je, vedle registrace uživatele a vytvoření uživatelského účtu, provedení úhrady ceny zvolené služby. Poskytovatel provede aktivaci služby bez zbytečného odkladu po provedení úhrady. Aktuální informace o ceně aplikace AVAG a jednotlivých doplňkových služeb, včetně jejich časového a objemového rozsahu a dalších podrobnostech jsou k dispozici po přihlášení v uživatelském účtu. Cena služby na zvolené časové období je hrazena prostřednictvím platební brány třetího subjektu, přičemž za uhrazenou se považuje připsáním odpovídající částky na účet poskytovatele.

4.2. Uživatel tímto uděluje souhlas k tomu, aby byla služba (je-li časově omezena) poskytována opakovaně i po skončení aktuálně sjednané aktivační doby, a to pouze na základě toho, že bude uživatelem uhrazena cena služby na další období, aniž by byl poskytovatel povinen ověřovat skutečnou vůli uživatele aktivovat službu na další období.

4.3. Fotogrammetrické zpracování poskytovatel provede ve lhůtě do dvou pracovních dnů, za předpokladu, že mu budou data (fotografické snímky) doručena nepoškozená a v předepsaném formátu v pracovní den nejpozději do 15,30 hodin. V ostatních případech se doba zpracování přiměřeně prodlužuje.      

4.4. Pokud nebude nejpozději k poslednímu dni zvoleného časového období služby provedena úhrada ceny služby na další časové období, bude poskytovatelem deaktivována možnost využití stávajících dat (s výjimkou jejich stažení) a importu a využití nových dat. Pokud uživatel neprovede úhradu ani po uplynutí 30 dnů od deaktivace, je poskytovatel oprávněn uložená data bez náhrady smazat.

4.5. V případě, že nebude uživatelský účet aktivní více jak 180 dnů (uživatel se po tuto dobu k účtu nepřihlásí), je poskytovatel oprávněn tento účet bez náhrady zrušit.

4.6. Při posuzování času a souvisejících okolností se vychází z času (časového pásma) a souvisejících okolností na straně poskytovatele.

 

5. Ukončení smlouvy

5.1. Smlouva se považuje za ukončenou zrušením účtu uživatele.

5.2. Poskytovatel je oprávněn zrušit neaktivní účet (čl. 4.5.) nebo účet, u kterého dochází k závažnému porušování smlouvy nebo smluvních podmínek, zejména v případě, kdy je obsah účtu v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

5.3. Uživatel může poskytovatele kdykoliv požádat o zrušení účtu.  

5.4. Při zrušení účtu nemá uživatel nárok na vrácení již zaplacené ceny služby, ani její poměrné části.

 

6. Přerušení a omezení služeb

6.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit nebo omezit poskytování služeb, zejména z důvodu:

a)      porušení smlouvy nebo smluvních podmínek ze strany uživatele,

b)      rozhodnutí příslušného správního orgánu,

c)       závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů,

d)      krizových situací,

e)      výkonu prací potřebných k provozu, údržbě a opravám zařízení, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány,

f)        technické, kapacitní nebo jiné nezpůsobilosti komunikační sítě třetího subjektu, prostřednictvím které poskytovatel službu poskytuje,

g)      v důsledku událostí, které jsou v souladu s platnými právními předpisy okolnostmi vylučujícími odpovědnost za škodu (vyšší moc).

6.2. V případě přerušení nebo omezení služeb ze shora uvedených důvodů, neodpovídá poskytovatel za vniklou škodu.

 

7. Jakost plnění

7.1. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění řádně a v odpovídající jakosti. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění nebo nemožnost plnění, pokud jejich původ spočívá v datech dodaných uživatelem nebo jeho nesoučinnosti.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Pro účely poskytování služby AVAG a souvisejících služeb zpracovává poskytovatel osobní údaje uživatelů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

8.2. Poskytovatel, který je zároveň správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje jen v nezbytné míře a nezbytném rozsahu k naplnění účelu zpracování, za podmínek upravených touto smlouvou a pravidly ochrany osobních údajů dostupnými na webové stránce www.avagpro.com.

8.3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů, kterými jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o odebíraných službách, platební historie a údaje o kontaktech s uživatelem, a to za účelem: 1. uzavření a plnění smlouvy, její změny nebo ukončení, 2. evidence uživatelů, 3. příjmu a evidence plateb a evidence pohledávek, 4. vyřizování reklamací a jiných podání, 5. dodržení právních povinností správce, 6. ochrany práv a právem chráněných zájmů správce nebo třetích osob.

8.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že při neposkytnutí osobních údajů v rozsahu vyžadovaném při registraci není možné uzavřít smlouvu.

8.5. Osobní údaje poskytovatel zpracovává po dobu účinnosti smlouvy, jakož i po jejím skončení, po dobu běhu promlčecích lhůt nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpisy jinak, nebo v případě splnění zákonných podmínek pro uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených zákonem.

8.6. Poskytovatel je na základě souhlasu uživatele oprávněn zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje uvedené výše pro účely marketingu, především propagace a nabízení služeb a produktů poskytovatele, šíření dalších obchodních sdělení, provádění průzkumů spokojenosti a zvyšování kvality služeb. Za tímto účelem může poskytovatel využívat i tzv. cookies (malé soubory, které se ukládají v počítači uživatele) při návštěvě webových stránek poskytovatele. Uživatel má právo takovýto souhlas kdykoliv odvolat. Poskytovatel je oprávněn oslovit uživatele za účelem informování o nabídkách a službách v souvislosti s uživatelem odebíranými službami i bez výslovného souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoliv uplatnit námitku v případě nesouhlasu s tímto postupem.

8.7. Poskytovatel se zavazuje, že přijme náležitá opatření na ochranu identifikačních a jiných osobních údajů, jakož i informací o uživateli v souladu s platnými právními předpisy. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn poskytovat informace a údaje zpracovávané při poskytování služby AVAG a doplňkových služeb v nezbytném rozsahu: 1. pokud je to nutné k uplatnění práv poskytovatele vůči uživateli nebo splnění zákonné povinnosti poskytovatele, 2. obchodním zástupcům poskytovatele nebo jiným subjektům (zpracovatelům nebo příjemcům), kteří budou na základě pověření poskytovatele jednat jeho jménem jako zprostředkovatelé nebo obchodní partneři při poskytování služby AVAG a doplňkových služeb, včetně jejího objednávání a  aktivace a  vyřizování reklamací.

8.8. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přesnost údajů a právo námitek. S dotazy či připomínkami v této souvislosti se může uživatel obrátit na kontakty uvedené v oznámení o ochraně osobních údajů na stránce www.avagpro.com.

 

9. Řešení sporů

9.1. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají zákonné právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto smluvní podmínky byly vydány dne 01.01.2023 a vztahují se na všechny smlouvy uzavřené po tomto datu. Na smlouvy uzavřené před tímto datem se tyto podmínky vztahují ode dne 01.03.2023.

10.2. Tyto smluvní podmínky jsou neoddělitelnou součástí každé platně uzavřené smlouvy. V případě rozporu mezi smlouvou a smluvními podmínkami má přednost ujednání ve smlouvě.

10.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které jsou založeny smlouvou a/nebo těmito smluvními podmínkami, včetně těch, které smlouva a/nebo tyto smluvní podmínky výslovně neupravují, se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky. Uživatel souhlasí s tím, že v případě sporu je k projednání věci věcně a místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo poskytovatel.

10.4. V případě, že některá ustanovení smlouvy a/nebo smluvních podmínek jsou neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy a smluvních podmínek. Neplatná ustanovení se nahradí ustanoveními platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší obsahu smlouvy a/nebo těchto smluvních podmínek.

10.5. Přijetím těchto smluvních podmínek uživatel potvrzuje, že si tyto přečetl, všechna jejich ustanovení jsou mu jasná a srozumitelná, těmto smluvním podmínkám v plném rozsahu porozuměl, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.